Y ddiod a phob dim arall: Nid alcohol yw’r unig broblem bob tro

English | Cymraeg

Wednesday 18th September 2019
09:00-16:00
Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Crispin Lane, Wrecsam LL11 2HS
Cadwch eich llefydd nawr! Archebwch docynnau yma

Cynhadledd flynyddol Alcohol Change UK yng Nghymru

Mae’r gynhadledd hon ar eich cyfer chi os ydych chi’n frwd dros leihau niwed a hybu lles. Yn ystod y digwyddiad amlddisgyblaethol hwn, byddwn ni’n hoelio sylw ar sut i ddarparu’r gefnogaeth orau i’r rhai sydd ddim bob tro’n cwrdd â’r meini prawf arferol ar gyfer triniaeth – gan gynnwys rhai o’r bobl fwyaf bregus yn ein cymunedau.

Efallai mai un arwydd yw eu harferion yfed o’r anawsterau yn eu bywydau – gan gynnwys ffurfiau eraill ar ymddygiad peryglus neu niweidiol, aflonyddwch meddwl parhaol, ac anawsterau deall a defnyddio gwasanaethau. Yn wyneb y fath anghenion cymhleth, mae rhaid i wasanaethau alcohol ddeall llawer mwy nag alcohol. Mae rhaid hefyd i wasanaethau eraill, fel gwasanaethau tai, gofal iechyd, gofal cymdeithasol a’r gwasanaethau brys ddeall sut mae alcohol yn rhan o’r cymhlethdod.

Yn ystod y diwrnod, bydd arbenigwyr mewn sawl maes yn ein helpu ni i fynd i’r afael ag amryw bynciau, gan gynnwys:

  • Pam na ddylid trin iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau fel dau fater ar wahân
  • Beth i’w wneud am Brofiadau Niweidiol Plentyndod (ACEs), a beth i beidio â’i wneud
  • Sut i wneud y gorau dros gleientiaid awtistig
  • Sut mae camddefnyddio alcohol ac anhwylderau bwyta yn gallu effeithio ar ei gilydd
  • Sut i gefnogi’r rhai sy’n goryfed ac yn gamblo’n ormodol

Byddwn ni hefyd yn clywed gan y newyddiadurwr ac awdur arobryn Catherine Gray am ei hugain mlynedd o yfed trwm a phleserau annisgwyl sobrwydd.

Crowd Scene Istock 481859798

Y ddiod a phob dim arall: Nid alcohol yw’r unig broblem bob tro

Darllenwch yr agenda llawn.

Cadwch eich llefydd nawr!

Archebwch docynnau yma

Polisi canslo tocynnau

Os ydych chi wedi cadw eich lle ond yn methu dod i’r gynhadledd, cewch chi roi eich tocyn i gydweithiwr. Os byddwch chi am ganslo’ch tocyn, gallwch chi wneud hynny trwy ein tudalen Eventbrite.

Os canslwch chi eich tocynnau cyn 11 Medi 2019, byddwn ni’n ad-adlu’n llawn.

Os canslwch chi ar ôl hynny, fyddwn ni ddim yn ad-dalu ond cewch chi ddanfon cydweithiwr yn eich lle.

Mwy o wybodaeth

I gael gwybod mwy, cysylltwch ag Andrew Misell ar: andrew.misell@alcoholchange.org.uk