Cael cymorth nawr

English | Cymraeg

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n yfed gormod, mae cymorth ar gael. Dyma rai o’r posibiliadau sydd ar agor i chi.

sarışın porno yaşlı porno konulu porno porno izle 69 porno rus porno anal porno bakire sex bangbros olgun porno

Asesu faint rydych chi’n ei yfed

Os ydych chi’n poeni am faint rydych chi’n ei yfed, neu eisiau gwybod mwy, gwnewch ein cwis yfed er mwyn gweld oes angen i chi dorri’n ôl neu beidio.

Rydyn ni wedi gosod ychydig o gwestiynau syml am eich arferion yfed, fel pa mor aml rydych chi’n yfed a faint yfwch chi mewn wythnos arferol.

Dyw llawer ohonon ni ddim yn sylweddoli faint rydyn ni’n ei yfed. Trwy wneud y cwis cyflym yma cewch chi weld pa mor iachus yw eich arferion yfed chi.

Gwnewch y cwis (Saesneg yn unig)

Os sgoriwch chi 15 neu ragor, efallai byddai’n syniad da i chi drafod y mater gyda’ch doctor neu’ch gwasanaeth alcohol lleol, oherwydd gallech chi elw o yfed llai. Os yw eich sgôr yn 20 neu fwy, mae perygl i chi ddod yn ddibynnol ar alcohol, a’n cyngor ni yw i chi siarad â’ch doctor neu’ch gwasanaeth alcohol lleol cyn gynted â phosibl, er mwyn trafod ffyrdd i chi yfed llai.

Cael cymorth

Ble bynnag rydych chi’n byw, bydd gwasanaeth yn eich bro sy’n cefnogi pobl gyda phroblemau alcohol. Mae sawl ffordd gallwch chi gael cymorth:

  • Eich doctor eich hunan yw’r lle gorau i ddechrau. Byddan nhw’n gallu rhoi cyngor cyfrinachol i chi, a dweud wrthych chi ble i fynd am ragor o gymorth.
  • Bydd gwybodaeth am wasanaeth lleol ar wefan eich awdurdod lleol
  • Mae sawl rhestr ar-lein o wasanaethau alcohol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol mewn gwahanol rannau o Brydain:

Ansicr am beth yw gwasanaethau alcohol neu ba fath sy’n iawn i chi?

Dysgwch fwy am wasanaethau alcohol

Cymorth ar-lein neu drwy ffôn

Gallwch chi hefyd gael cymorth o bell:

  • Os ydych chi’n poeni am faint rydych chi’n ei yfed, neu’n poeni am rywun arall, gallwch chi ffonio Drinkline yn ddi-dâl ac yn gwbl gyfrinachol. Ffoniwch 0300 123 1110 (Dydd Llun i Ddydd Gwener 9am tan 8pm, penwythnosau 11am tan 4pm).
  • Os ydych chi’n byw yng Nghymru, gallwch chi gysylltu â’r llinell gymorth ar alcohol a chyffuriau, DAN 24/7, unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos. Rhadffôn: 0808 808 2234, neu tecstiwch DAN at: 81066.
  • Mae llinell gymorth Alcoholigion Anhysbys ar gael bob awr o’r dydd a’r nos ar 0800 9177 650. Neu gallwch chi e-bostio at help@aamail.org neu siarad â rhywun yn fyw trwy eu gwefan www.alcoholics-anonymous.org.uk.
  • Mae Al-Anon yn cynnig cefnogaeth a dealltwriaeth i ffrindiau a theuluoedd pobl sy’n goryfed. Mae llinell gymorth gyfrinachol ar 020 7403 0888 (ar agor 10am-10pm)
  • Mae gwefan NHS Choices yn rhoi cyngor a gwybodaeth am alcohol.