Cydnabod y person cyfan: Alcohol, iechyd meddwl ac anghenion amrywiol

English | Cymraeg

Cynhadledd ar-lein gyntaf Alcohol Change UK

Dydd Mercher 2 Rhagfyr a Dydd lau 3 Rhagfyr 2020

I bwy mae’r gynhadledd yma?

Os yw eich bryd chi ar leihau niwed, dyma ddigwyddiad dylech chi ei fynychu. Os ydych chi am gyd-gerdded gyda phobl wrth iddyn nhw goncro heriau eu gorffennol a’u presennol, a symud tuag at well dyfodol, gallwn ni eich helpu chi yn ystod y daith. Os ydych chi’n ymchwilydd, ymarferydd, comisiynwr, clinigwr, neu weithiwr gwasanaethau brys, cewch chi olwg newydd ar hen broblemau, gwybodaeth am yr ymchwil ddiweddaraf, a chyfle i greu cysylltiadau newydd yn ein cynhadledd ni.

Sut cynhelir y gynhadledd?

Cynhelir ein cynhadledd ar-lein dros ddau hanner-diwrnod, a chewch chi fynychu’r naill ddiwrnod neu’r llall, neu’r ddau. Yn ystod y ddau ddiwrnod, bydd digon o gyfleoedd i holi’r siaradwyr ac i ymuno â chynadleddwyr eraill mewn sesiynau trafod llai eu maint.

Thema’r gynhadledd

Yn aml, dim ond un arwydd yw goryfed o’r rhwystrau cymhleth ar lwybr bywyd rhywun. Efallai fod alcohol yn fodd i ymdopi â thrawma dwfn neu ofid parhaol. Weithiau daw â rhagor o drallodion yn ei sgîl, fel iselder ysbryd neu anhawster deall a dirnad.

Does dim atebion syml i’r fath anghenion cymhleth. Dyna’r rheswm ein bod ni’n galw ynghyd casgliad aml-ddisgyblaeth o academyddion, ymarferwyr, a phobl gyda phrofiad personol o’r fath broblemau, er mwyn ein helpu ni i gyd i weithio tuag at gymorth sy’n cydnabod y person cyfan. Bydd y siaradwyr yn cynnwys:

  • Anne Campbell, yn cyflwyno’r dystiolaeth ddiweddaraf ar y gydberthynas rhwng alcohol ac iechyd meddwl
  • Victoria Williams, yn trafod sut i gefnogi pobl sy’n byw gyda straen ar ôl trawma
  • Bev John, Gareth Roderique Davies, a Mike Ward, ar effeithiau amrywiol alcohol ar yr ymennydd, ac sut gallwn ni eu trin
  • Prosiect Golden Key Bryste, ar eu dulliau ymarferol i greu gwell dyfodol i’r rhai â’r anghenion mwyaf cymhleth
  • Josh Connolly, Marcus Barnes a Chelsey Flood, yn adrodd eu hanesion eu hunain am yfed ac iechyd meddwl.

Dysgwch ragor am ein siaradwyr i gyd.

Prisiau tocynnau

Diwrnod 1 yn unig:£25.00 ynghyd â threth
Diwrnod 2 yn unig:£25.00 ynghyd â threth
Diwrnod 1 a Diwrnod 2:£40.00 ynghyd â threth

Peidiwch â cholli’r cyfle – cadwch eich llefydd nawr!

Chadwch eich llefydd!

Llwythwch i lawr pdf

Agenda cynhadledd

Darllenwch agendâu’r ddau ddiwrnod yma.

pdf (0.15Mb)

Os ydych chi wedi cadw eich lle ond yn methu dod i’r gynhadledd, cewch chi roi eich tocyn i gydweithiwr. Os byddwch chi am ganslo’ch tocyn, gallwch chi wneud hynny trwy ein tudalen Eventbrite. Os canslwch chi eich tocyn cyn 25 Tachwedd 2020, byddwn ni’n ad-dalu’r gost yn llawn. Os canslwch chi ar ôl hynny, fyddwn ni ddim yn ad-dalu, ac efallai y byddwch chi am ddanfon cydweithiwr yn eich lle chi yn lle canslo.